خرید تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته...

لینک دانلود

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته... وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

دانلود تحقیق با موضوع بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل،در قالب word و در 262 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چکيده    مقدمه           فصل اول: کلیات پژوهشمقدمه    بيان مسأله و علل انتخاب موضوع        اهداف پژوهشاهميت پژوهش     نوع طرح پژوهش   متغيرهای پژوهش  فرضيه های پژوهش           قلمرو پژوهش:      قلمرو موضوعی     قلمرو مکانی         قلمرو زمانی         محدوديت های پژوهش       روش پژوهش       روش جمع آوری اطلاعات     ابزار اندازه گيری اطلاعات     واژگان کليدی و اصطلاحات   ساختار پژوهش       فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش تاريخچه، مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون         مقدمه:   گفتار اول: تاريخچه مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز          متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)         متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)      شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)        بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات       گفتار دوم: مبانی نظری        تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات         شناخت   عدم شناخت         تهاتر      نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم  معاملات مرتبط     گفتار سوم: چارچوب گزارشات مالی       ترازنامه   صورت های مالی اساسی ديگريادداشت های توضيحي صورت های مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام      گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه        آن چه براي انرون اتفاق افتاد؟ تاريخچه انرون      گزارش Powers و Batson در مورد انرون        شرکت های با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلیگفتار پنجم: شرکت ها با اهداف خاص   مقدمه    تعريف شرکت ها با اهداف خاص         ارتباط با تأمين مالی خارج از ترازنامه      گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی       مقدمه    ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه         اقلامي كه افشاء آن ها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است   افشاء اقلام تعهدات قراردادی  شيوه های مورد استفاده در تأمين مالی خارج از ترازنامه        گفتار هفتم: شرکت های فرعی و شبه شرکت هاي فرعی    تعريف شرکت های فرعی وشبه فرعی   معافيت شبه شرکت های فرعی از تلفيق ارتباط شرکت های فرعی و شبه فرعی با تأمين مالی خارج از تراز نامه   گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکت ها   سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود و نه موجب افزايش کنترل       سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود، اما موجب افزايش کنترل نمی شود            سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود    موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاري ها      تلفيق     گفتار نهم: اجاره های بلند مدت          ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای اجاره های بلند مدت      گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار  ارزيابی معامله       اجاره های سرمايه ای          اجاره های عملياتی موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و اجاره آن از خريدار          استاندارد بين المللی حساب داری برای اجاره ها     گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای فروش و توافقات بازخريد شيوه حسابداری     گفتار دوازدهم: کالاهای امانی ارزيابی معامله       ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی          حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا        تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتريآيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟       آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟   موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی    گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم   ارزيابی معاملات    موارد افشاء طبق SFAS شماره 140     موضوع خارج از ترازنامه در حساب داری برای نقل و انتقالات دارائي های مالی     گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی     روش های تجزیه و تحلیل    طبقه بندی نسبت ها                       فرض تداوم فعالیت             گفتار پانزدهم: پیشینه پژوهش                        نتيجه گيري          فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)      مقدمه    اهداف پژوهش      روش جمع آوري داده ها       قلمرو پژوهش       جامعه آماري         نحوه گردآوري اطلاعات       نمونه گيري         فرضيه هاي پژوهش           متغيرهاي پژوهش  تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش       اندازه گيري متغيرهاي پژوهش           روش آماري آزمون فرضيه ها  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش    مقدمه    نتايج تحليل داده ها- سال 80نتايج تحليل داده ها- سال 81نتايج تحليل داده ها- سال 82نتايج تحليل داده ها- سال 83نتايج تحليل داده ها- سال 84نتايج تحليل داده ها- سال 85 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات     مقدمه    خلاصه اي از كل پژوهش     خلاصه يافته های پژوهش    نتيجه گيري         پيشنهادات           پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهشپيشنهادات براي پژوهش هاي آتي       محدوديت هاي پژوهش       فهرست منابع           فصل ششم: پیوست ها    بخشی از متن تحقیق:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش، آگاهي و شناخت نسبت به انواعي از معاملات خارج از ترازنامه، روش هاي رايج مورد استفاده توسط شركت ها و در نهايت ارزيابي اين كه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از تأمين مالي هستند يا خير. با توجه به اين كه معاملات تأمين مالي خارج از ترازنامه، انواعي از معاملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليت ها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حساب ها نشان داده نمي شود، اين گونه معاملات باعث تغيير در ساختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهي ها و تعهدات عمده در صورت هاي مالي (تراز نامه) مي شود. در اين پژوهش، ابتدا به مقالات و بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد موضوع، اشاره شده است، سپس روش هاي رايج مورد استفاده از اين نوع تأمين مالي توسط شركت ها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون آماري قرار گرفته است. سؤالات مطرح شده در اين پژوهش، ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبت هاي مالي كليدي و تأمين مالي خارج از تراز نامه، تغيير در ساختار سرمايه در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از تراز نامه و در نهايت به وجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه مي باشد. براي پاسخ دادن به اين سؤالات، ابتدا شركت هاي مرتبط با تأمين مالي خارج از ترازنامه بين سال هاي 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغيرهاي پژوهش (نسبت هاي مالي در نظر گرفته شده) از طريق روش هاي آماري، اقدام به آزمون فرضيه ها شده است. نتايج به دست آمده از آزمون آماري فرضيه ها، حاكي از تأیيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نامساعد بودن نسبت هاي مالي، مي تواند دليل بر استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه توسط شركت ها باشد. لذا به حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبت هاي كليدي ترازنامه اي را جهت تشخيص استفاده احتمالي شركت ها از تأمين مالي خارج از ترازنامه مورد توجه قرار دهند.

لینک دانلود

مطالب دیگر:
دانلود تحقیق آفات مديريت و برنامه ريزي دانلود تحقیق انگيزش در مديريت به همراه پاورپوینت دانلود تحقیق در مورد اسدالله علم